Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, ve smyslu platných legislativních norem České republiky ve které má naše společnost sídlo, především ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb) a také za účelem stanovení jasných a srozumitelných pravidel pro bezproblémové nakupování na www .pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro-tattoo.eu jsou stanoveny následující obchodní a dodací podmínky:

1. Všeobecné ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu s výše uvedenými URL adresami je společnost:

Pro-Life EU, s. r. o. 
Ďumbierska 6897/22
080 01 Prešov
Slovensko

Provozní adresa: Industrial Park Petrovany - VYSIELAČ, 082 53 (Google maps)

IČO:53310918     DIČ: 2121334908       IČ DPH: SK2121334908

Tel. kontakt: +421 950 292 549, +421 904 188 874

E-mail: [email protected]

Bankové spojení pro SR: SK30 8330 0000 0024 0187 4074 (FIO BANKA SR)

Bankové spojení pro ČR: 2901888325/2010 (IBAN: SK78 8330 0000 0029 0188 8325) (FIO BANKA ČR)

Pro-Life EU, s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku Okresního úřadu Prešov, Vložka číslo: 41027 / P (dále jen "Prodávající").

 • Zákazníkem (dále jen "Kupující") je fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží na stránkách www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro-tattoo.eu

Nákup zboží prostřednictvím www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro-tattoo.eu - internetového obchodu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

Obchodní a dodací podmínky stanovují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující objednáním zboží akceptuje Obchodní a dodací podmínky vyhlášené Prodávajícím. Obchodní a dodací podmínky jsou pro obě strany závazné, pokud se nedohodnou jinak.

1.1 Popis nabízeného zboží

Prodávající nabízí na internetové stránce www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro-tattoo.eu přípravky a pomůcky na tetování, PMU a piercing, které se označují jako přípravky respektující fyziologii lidské pokožky a jejich použití je v souladu s dermatologickými zásadami volby jednotlivých typů přípravků.

___________________________________________________________________________

2. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího (dále jen "zboží") uzavřena způsobem podle následujících Obchodních podmínek.

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží v nabídce.
 • Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena na internetové stránce www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro-tattoo.eu v době objednání zboží, nebo může objednávku stornovat
 • Kupující si objednává zboží prostřednictvím vyplněného elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetové stránce Prodávajícího (dále jen "objednávka") způsobem určeným v následujících ustanoveních tohoto článku Obchodních podmínek.

2.1 Objednávka

 • Kupující si může na internetovém obchodě www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro-tattoo.eu objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko KOUPIT.
 • Kupující vloží zboží do nákupního košíku stisknutím tlačítka KOUPIT, tím se zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici náhledu. Nebo klikne na obrázek zboží, zadá do kolonky MNOŽSTVÍ zboží a zboží vloží do nákupního košíku pomocí tlačítka PŘIDAT DO KOŠÍKU.
 • Kupující vytvoří objednávku kliknutím na NÁKUPNÍ KOŠÍK.
 • Kupující vyplní podle jednotlivých pokynů dodací adresu, případně fakturační adresu, pokud je jiná než dodací a ostatní požadované údaje pro správné doručení zboží - e-mail, telefon.
 • Dále si zvolí způsob doručení, způsob platby.
 • Kupující potvrdí, že SOUHLASÍ S OBCHODNÍMI A dodacími podmínkami a odešle objednávku tlačítkem ODESLAT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ PLATBY. Tímto krokem je zboží závazně objednáno. Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena Prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje.
 • Odeslanou objednávkou se Kupující zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou částku. Kupující bere na vědomí, že odeslání objednávky Prodávajícímu se kvalifikuje jako návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 409 a násl. Obchodního zákoníku, přičemž závaznou součástí kupní smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky.
 • Prodávající potvrdí odeslanou objednávku Kupujícího nejpozději do 24 hodin e-mailem během pracovních dnů. Při potvrzování objednávky Prodávající ověří obsah objednávky Kupujícího, a to hlavně: přesnou specifikaci zboží a jeho počet, cenu za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
 • Kupní smlouva je uzavřena od okamžiku odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Závazným potvrzením objednávky vzniká spotřebitelská kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu správně objednané zboží, za cenu dohodnutou v objednávce a v dohodnutém termínu.
 • Objednávky jsou vyřizovány průběžně v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00.
 • Pokud je zboží skladem, je vyexpedováno nejpozději do 3 dnů. V případě, že objednané zboží není na skladě, bude Kupující informován buď e-mailem nebo telefonicky a s Prodávajícím se dohodne na dalším postupu. V případě, že z objednávky Kupujícího chybí skladem Prodávajícího nějaký objednané zboží, Prodávající může změnit objednávku a vyexpedovat její část, tedy zboží, které je momentálně na skladě, o čemž bude Kupující také informován, nejčastěji telefonicky, nebo se obě strany dohodnou na jiném postupu.

___________________________________________________________________________

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky ze strany Kupujícího

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před e-mailovým potvrzením o odeslání objednávky ze strany Prodávajícího (notifikační e-mail "Stav vaší objednávky: Zpracovaná"), a to formou: telefonicky na tel. čísle: +421 904 188 874 nebo e-mailem na adresu: [email protected]

3.2. Storno objednávky ze strany Prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) objednávku nebylo možné akceptovat (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily, atd.)

b) zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

 • Pokud Kupující nepřevezme již zaslané zboží, toto zboží bude Prodávajícímu následně vráceno. Kupujícímu bude účtován STORNO poplatek ve výši dvojnásobku poštovních nákladů za náklady spojené s dodáním zboží. Tento poplatek je Kupující povinen zaplatit nejpozději do 7 pracovních dnů od zaslání upomínky na bankovní účet Prodávajícího uvedený v bodě č.1 tohoto dokumentu.
 • Zároveň pokud kupující nepřevezme již zaslané zboží, souhlasí kupující se zpracováním a následným zveřejněním svých osobních údajů do kategorie "Black list" na internetových stránkách provozovatele: www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro- tattoo.eu

___________________________________________________________________________

4. Vrácení zboží - Odstoupení od kupní smlouvy

 • Ve smyslu § 12 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. Pokud se Kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je důležité v uvedené lhůtě vrátit nepoškozené zboží za dodržení následujících podmínek:

a) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou na e-mailovou adresu Prodávajícího "[email protected]", musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží Kupujícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu se zbožím na adresu provozu a na náklady kupujícího. V písemném odstoupení uvede Kupující své číslo účtu pro vrácení peněz.

Text: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky XXXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za objednané zboží na účet číslo XXXXX." Datum a podpis.


b) Pokud Kupující zboží již dostal a převzal, zašle jej tedy v zákonné lhůtě zpět na adresu provozu společnosti: Pro-Life EU, s. r. o, Pro Tattoo Supply, Industrial Park Petrovany - VYSIELAČ, 082 53.

Kupující posílá zakoupené zboží zpět na vlastní náklady a musí splňovat následující podmínky:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,
 • zboží nesmí jevit známky používání,
 • zboží musí být nepoškozené,
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství - objednané zboží, faktura),
 • Kupující zašle zboží spolu s dokladem o koupi a s písemným oznámením odstoupení od smlouvy,
 • Prodávající doporučuje, aby Kupující zboží posílal doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození na cestě k Prodávajícímu,
 • zboží, které Kupující vrací zpět neposílá na dobírku, protože převzetí takovéto zásilky bude odmítnuto,
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Prodávající vrátí peníze za zboží Kupujícímu bez nákladů za doručení převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po odstoupení od smlouvy a fyzickém doručení zboží.
 • Zboží je nutné zaslat dostatečně zabezpečeno proti poškození (nejlépe ve stejném obalu jako byl doručen), doporučeně a pojištěné, jelikož Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu / poškození na cestě k nám.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

___________________________________________________________________________

5. Způsob doručení a platební podmínky

 • Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla potvrzena Prodávajícím, řádně a včas zaplatit kupní cenu platnou v době odeslání objednávky Prodávajícímu. Kupní cena za zboží je cena uvedená na internetové stránce Prodávajícího www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro-tattoo.eu v době odeslání objednávky Kupujícího Prodávajícímu.
  Ke kupní ceně zboží je připočítána:

a) Doprava podle vybraného způsobu dopravy a místa doručení. Cenu za dopravu hradí Kupující dle zvoleného způsobu dopravy uvedeného v objednávce, kterým je:

 • kurýr
 • osobní odběr
 • Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné kurýrem
 • Před doručením zboží kurýr obvykle Kupujícímu zavolá, nebo kontaktuje sms či emailem, jestli ho najde na zadané adrese a v případě, že tam není, může se s ním dohodnout na jiném čase a místě doručení zásilky.

b) Platba - Cenu za platbu hradí Kupující tímto způsobem:

 • Převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího on-line platební metodou Comgate, pokud je Kupující klientem kterékoliv banky vlastnící platební kartu VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Dobírka
 • Zboží bude Kupujícímu odesláno až po připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího
 • Faktura na kupní cenu zboží včetně ceny za dopravu a platbu vystavena Prodávajícím, která bude zaslána Kupujícímu spolu se zbožím, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. V případě, kdy Kupující provede úhradu za zboží (kupní cena včetně ceny dopravy a platby) předem a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, Prodávající neprodleně vrátí zaplacenou kupní cenu Kupujícímu způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami.
 • Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.
 • Objednávky vyřizujeme ve lhůtě 1 - 14 dní. Zboží, které máme skladem odesíláme v co nejkratším možném čase. Zboží, které není skladem zabezpečíme do lhůty 14 pracovních dnů.
 • Pokud Kupující obdrží notifikační e-mail s textem "Stav vaší objednávky: Odeslaná", zásilku můžete očekávat o 1 - 3 pracovní dny (pro Slovenskou republiku) a 2-5 pracovních dny (Česká republika).
 • Může se stát, že notifikační e-mail o potvrzení nebo oznámení stavu objednávky nedorazí ke Kupujícímu z důvodu nastavení filtru spamu u jeho poskytovatele e-mailu. V takovém případě Prodávající doporučuje ověřit si stav telefonicky na čísle +421 904 188 874, nebo e-mailem na adrese [email protected]
 • Pokud si Kupující zvolil platbu převodem z účtu, klikne na pole "PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET"

Do 24 hodin od vytvoření objednávky (v pracovní dny) obdrží kupující elektronickou formou fakturu. Faktura bude zároveň obsahovat číslo účtu, variabilní symbol, konstantní symbol a celkovou částku k úhradě.

___________________________________________________________________________

6. Záruční lhůta

 • Veškerý spotřební zboží, které Prodávající prodává, má na obalu vyznačenou minimální trvanlivost, šarži, datum výroby nebo jiné označení spotřeby.
 • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny ze strany Kupujícího neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

___________________________________________________________________________

7. Reklamační řád

 • Předmětem reklamace je porušení celistvosti zásilky. Kupující je při přebírání zásilky povinen si zkontrolovat, zda balík není viditelně poškozen (balík Prodávající posílá v kartonu, obvykle lepený lepicí páskou). V případě zjištění vážného poškození při přebírání zásilky (díra v obalu, zlomená, jinak poškozená zásilka), kdy je obsah zásilky zjevně poškozen, Kupující na tuto skutečnost upozorní přepravce, zásilku překontroluje, sepíše s přepravcem reklamační protokol a zásilku od doručovatele nepřevezme. Prodávající není odpovědný za škody způsobené kurýrem. Pokud poškození zásilky projeví až po otevření balíčku doma, je třeba začít s přepravcem reklamační řízení v den převzetí zásilky nebo následující pracovní den. O reklamačním řízení Kupující informuje Prodávajícího emailem na [email protected].
 • Pokud nastane nějaký jiný problém např. s kvantitou zboží, zboží si kupující neobjednal, s kvalitou zboží (s datem expirace), s jinou šarží, s nesprávnou cenou) a chybu způsobil Prodávající, Kupující Prodávajícího ihned kontaktuje telefonicky nejpozději do 2 dnů od obdržení zásilky. Pokud Kupující zjistí, že zboží bylo dodáno ve špatné kvalitě (např. neúplný, chybějící), má nárok na výměnu zboží, případně doplnění zboží. Po posouzení zda je vrácení v tomto případě opodstatněné Vám obratem vrátíme peníze nebo doručíme nové zboží. 

Reklamace musí mít písemnou formu a musí obsahovat:

a) číslo objednávky,
b) označení a popis poškození, závady zásilky.

 • Důvodem pro reklamaci není nedostatečný nebo nežádoucí účinek preparátu. Za tento je odpovědný výrobce.
 • Důvodem pro reklamaci není rozdíl skutečného odstínu tetovací barvy od odstínu který se zobrazuje na internetových stránkách provozovatele. Může to být způsobeno jiným nastavením jasu, kontrastu a pod. na zařízení kupujícího.
 • Důvodem pro reklamaci není rozdíl obalu, etikety na objednaném zboží
 • V termínu do 30 dnů bude Prodávající informovat Kupujícího o způsobu vyřešení reklamace.

___________________________________________________________________________

8. Ochrana osobních údajů

 • Prodávající zaručuje plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné. Poskytnutím osobních údajů dává Kupující souhlas s použitím, zpracováním a uložením těchto údajů do databáze prodávajícího. Kupující má právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Prodávající získává údaje, které slouží výhradně pro technické zabezpečení nákupu na www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro-tattoo.eu t. j. na dodání objednaného zboží, poskytnutí obchodních a marketingových informací kupujícímu, vyhotovení daňového dokladu apod.
 • Informace, které poskytnete Prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány. Výjimkou je poskytnutí údajů subjektům, jejichž spolupráce je nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky, (Kurýr - poskytnutí adresy na dodání objednaného zboží). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově, výlučně za účelem realizace objednávky Kupujícího. Údaje poskytnuté Kupujícím jsou považovány za důvěrné. Tyto informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky.
 • Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit Prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 • Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je právnickou osobou nebo živnostníkům je povinen oznámit Prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby Prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.
 • Internetový obchod www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, a www.pro-tattoo.eu si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

___________________________________________________________________________

9. Závěrečná ustanovení

 • Prodávající a Kupující se dohodli, že jakákoli komunikace mezi nimi formou e-mailu nebo internetu se stává platnou a závaznou v plném rozsahu. Každý Kupující je povinen si tyto Obchodní podmínky přečíst před samotným nákupem a plně souhlasí se všemi jeho ustanoveními. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právními předpisy ČR.

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Váš zájem o námi dodávané výrobky a těšíme se na dobrou spolupráci. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese [email protected] nebo v Kontaktním formuláři.

V Prešove: 31.10.2020